Klauzula informacyjna (RODO) uczeń, rodzic
   

   
Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców

 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubatowej z siedzibą: Lubatowa 284, 38-440 Iwonicz-Zdrój, tel. 13 435 02 60.

 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@netmol.pl

 

3. Pani/Pana dane są przetwarzane:

 - w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówki oraz wykonania obowiązków prawnych obciążających administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO a szczególności: Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw,

 - w innych celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 - w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia oraz stosowaniem monitoringu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania oraz podmioty co do których wyrażono zgodę.

 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania nauki lub zajęć opiekuńczo-wychowaczych w przypadku dzieci przedszkolnych a po jej zakończeniu zgodnie w obowiązującymi aktami prawnymi.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.


7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

   2018-08-31  


Google
internet splubatowa.pl
Oprócz zabitych na polu walki leżało wielu obrażonych.