Klauzula informacyjna (RODO) kontrahent
   

   

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW


 


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubatowej z siedzibą: Lubatowa 284, 38-440 Iwonicz-Zdrój, tel. 13 435 02 60.


2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@netmol.pl


3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy i wystawienie faktury zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,


4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa,


5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy  a po jej zakończeniu przez okres 6 lat na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług


6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.


7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.


9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa.


10. Otrzymanie faktury/rachunku jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości powyższych zapisów.


   2018-08-31  


Google
internet splubatowa.pl
Jego matka, będąc małym chłopcem, spadła z drzewa.